Kullanıcı Sözleşmesi

EPİNTANRİSİ WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANICI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşme Epintanrisi (Site) üzerinden işlem yapan/üye olan kullanıcılar/müşterilerle  Epintanrisi arasında elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmektedir. Sözleşme Site’de sunulan hizmetler dahilinde kullanıcı ve Epintanrisi hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kullanıcı, bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Epintanrisi tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TANIMLAR
KULLANICI: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.

SİTE: Epintanrisi isimli alan adıyla ürün ve servis satış hizmeti veren web sitesi.

SAĞLAYICI: Epintanrisi tarafından satılan ürün ve hizmetlerin alındığı kuruluşlar

ÜYELİK: Site’ye kullanıcıların istenen bilgileri kaydetmesi ve bu sözleşmeyi kabul etmesi ile gerçekleşir.

KİŞİSEL VERİ: Site’ye üye olmak amacıyla, Kullanıcı/Üye’nin kendi rızasıyla dijital ortamda Epintanrisi sağladığı ad, soyad, e-posta adresi, yaş, cinsiyet ve şehir bilgileri ile Site’ye sosyal medya hesaplarıyla bağlanması durumunda, Kullanıcı/Üye’nin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcı/Üye’yi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen her türlü kişisel bilgi. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI
Üyelik, talep edilen bilgilerin kullanıcı tarafından sisteme kaydedilmesi, sözleşmenin onaylanması ve Epintanrisi tarafından kabul görmesi ile yapılır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Site’ye üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti kanunları dahilinde reşit olmak ve Epintanrisi tarafından herhangi bir şekilde yasaklı hale gelmiş olmamak şartı aranır. ***********

KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcı, site ile ilgili herhangi bir işlem yaparken bu sözleşmede yer alan tüm şart ve kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hükümleri gereğince diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Epintanrisi kendisine ait gizli/ özel/ ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Epintanrisi her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı’nın Epintanrisi tarafından web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla sistemde kullandıkları her özel bilgi (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, sistemde kullandıkları bilgilerin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı farklı kişilerin eline geçmesi ile Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Epintanrisi doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
Kullanıcı, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Epintanrisi, Kullanıcı tarafından Epintanrisi iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
Kullanıcı, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Site’ye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Epintanrisi tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini; işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası çerçevesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’ni kabul eder.
Kullanıcı tarafından bu Site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, kullanıcı lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonus/hakların azami kullanım süresi döneme göre değişebilir. Bu açıklama Site’de Epintanrisi tarafından yapılacaktır. Kullanıcı mezkur bonus/hakları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili Kullanıcı/Üye hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren Epintanrisi belirttiği süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonus/hakların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir.
Epintanrisi Site’sini kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Kullanıcı, Epintanrisi ve/ veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Epintanrisi ile doğrudan ve/ veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Epintanrisi, Kullanıcı’nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/ veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/ veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında Epintanrisi her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.
Epintanrisi tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer kullanıcıları tacize yönelik davranışlar içeren fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında Kullanıcı/Üye Epintanrisi tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcı/Üye’nin yarattığı ilgili içerikleri, materyalleri, verileri ve diğer unsurları Epintanrisi tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Epintanrisi söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, Kullanıcı/Üye varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur.
Veri Paylaşımı Kullanıcı/Üye, işbu Sözleşme’yi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı kabul etmekle, kendi rızasıyla paylaşmış olduğu kişisel verilerin, tarafına çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve şahsına özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek, Web Sitesi’ne nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; Web Sitesi’ni nasıl kullandığınızı belirlemek amacıyla toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Söz konusu kişisel verilerin, aynı amaçlara yönelik olarak; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı tüm iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız, bizimle iş ilişkisi içinde olan veya proje ortağı olan, veri koruması ve güvenliği konusunda hukuken ve teknik olarak Epintanrisi ile aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle paylaşılabilir.
Epintanrisi tarafından Kullanıcı/üye bazında talep edilmeyen faturalar toplu olarak faturalaştırılmaktadır. Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde , Kullanıcı/üye tarafından bu Site üzerinden yapılan ve talep edilen satın alma işlemi için oluşturulacak fatura talep eden Kullanıcı/üye’ye e-posta yoluyla en kısa süre içerisinde iletilecektir.
Epintanrisi HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Epintanrisi, Site veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı/üye Epintanrisi karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır
Site’deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan Epintanrisi sorumlu değildir. 
Site’deki ürünler SAĞLAYICI tarafından anlık fiyat ya da içerik değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; siteden fiyatını veya içeriğini gördüğü değil ödeme anında geçerli olan fiyat ve içerik üzerinden işlem yapacaktır. Anlık olabilecek bu değişiklikler SAĞLAYICI tarafından olduğu için Epintanrisi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Site’de yer alan ürünler TL veya USD kuru ile satılabilir. USD ile satılan ürünlerde ödeme anında TL’ye çevirim SAĞLAYICI tarafından Epintanrisi iletilmektedir. Dolayısıyla kur değişikliği Epintanrisi sorumluluğunda değildir.

Epintanrisi bayiliklerde bayilerin müşterilerine maddi zarar vermemeleri için Epintanrisi 90 gün blokeli çalışma ve teminat hakkına sahiptir ve bayilerden gelen müşterilere Epintanrisi bayi bakiyesinden geri iade edebilir 

Bayi Fiyatları İndirimli Olduğu İcin Ne Olursa Olsun İade Talep Edilemez Yerine Çalışmış Olduğu İlgili Oyun Kategorisinden Sipariş Verebilir

Epintanrisi Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallere, dosyalara veya içeriklere ’bağlantı’ verebilir. Site üzerindeki “bağlantılar” vasıtasıyla erişilen portaller, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “bağlantılar” vasıtasıyla erişilen portaller veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Epintanrisi herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 Epintanrisi Site’sinde virüs, trojan. Ad aware vb.(reklam barındırma programları) bulundurmamaktayız. Satılan ürün ve hizmetlerden dolayı üreticilerin reklam vs. kullanmaları Epintanrisi sorumluluğunda değildir.
Epintanrisi bir ödeme kuruluşu olmadığı için kullanıcı/üyelerin kredi kartlarını Epintanrisi sistemlerinde tutmamaktadır. Ödeme işlemlerinde sadece lisanslı ve yetkili ödeme kuruluşları kullanılmaktadır.
Kullanıcı banka üzerinden havale/eft ile ödeme yaparak ürün veya hizmet satın alabilir.